תקנון האתר

 

כללי:

 1. אתר זה (להלן: “האתר”( 
 2. השימוש באתר זה על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה. החברה רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת שתחפוץ.
 3. הגלישה באתר ו/או הרשמתך לצורך קבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 4. החברה רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לאתר אם יפר את תנאי התקנון, או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.
 5. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הלקוח. המשתמש אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם הלקוח.
 6.  אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 7. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת, ללא אישור החברה לכך מראש ובכתב.
 8.  כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני בקשר לאתר ובכל תכניו, הם קניינה של החברה בלבד. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם או לשמור ברשות המשתמש כל חלק מתכניו של האתר. אין לעשות כל שימוש בכל תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו או בכל זכות אחרת של האתר מבלי לקבל הסכמת החברה מראש ובכתב.
 9. לקוחות שביצעו הזמנה/רכישה דרך האתר מצהירים, כי קראו תקנון זה ומסכימים לכל הוראותיו ותנאיו ומצהירים כי לא תהיה להם או למי מטעמם כל טענה / דרישה / תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או למי ממנהליה ועובדיה בכל הקשור להוראות תקנון זה.
 10. טעות לעולם חוזרת- החברה עושה את מירב המאמצים על מנת לוודא שמלאי האתר יהיה עדכני, אך לעיתים עלולות להיות טעויות וחוסרים בלתי צפויים. אי לכך החברה אינה מתחייבת להחזיק במלאי את כל הפריטים ו/או הדגמים המופיעים באתר.
 11. בנוסף לאמור, החברה עושה כל שביכולתה לוודא כי המידע המוצג באתר הינו המידע המדויק והשלם ביותר, אך לעיתים עלולות להופיע שגיאות או אי דיוקים והחברה לא תישא בכל אחריות הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 12. המידע המוצג באתר ליד כל מוצר כולל מידע חלקי בלבד ואינו ממצה בהכרח את כל תכונותיו ו/או הרכבו של המוצר.
 13. כל המחירים באתר מופיעים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ על פי דין. המחירים אינם כוללים דמי משלוח. פירוט עלויות המשלוחים יופיע לצד כל מוצר בשלב ביצוע הרכישה, ובכפוף לפרק “מדיניות המשלוחים” בתקנון זה.
 14. החברה רשאית לעדכן מעת לעת את מחירי הפריטים ואת תעריפי המשלוחים וזאת ללא התראה או הודעה מוקדמת.
 15. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובכל השירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טאבלט, מחשב נייד, סמארטפון וכיו”ב). כמו כן, תנאים אלה חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות שימוש ברשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
 16. כל המחירים, המוצרים, המבצעים, ההנחות והקופונים המופיעים באתר תקפים להזמנה באתר בלבד, ולא תהיה ללקוח כל טענה בגין סתירה או אי-התאמה בין המחירים או המוצרים או המלאי המוצעים באתר לבין המחירים או המוצרים או המלאי המוצעים על ידי החברה בכל מקום אחר, לרבות בפרסומים שונים של החברה.
 17. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 18. כל הצילומים באתר נועדו להמחשה בלבד.
 19. התקנון מנוסח בלשון רבים ו/או זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים.
 20.  על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו, כמו גם לכל מחלוקת בין החברה ללקוחותיה בגין פעילות מסחרית שבוצעה באמצעות האתר, תהא מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב.

רכישה וביצוע הזמנות באתר:

 1. בעת ביצוע רכישה באתר על הלקוחות להקפיד לרשום את כל הפרטים הנדרשים במדויק. במידה ויימסרו פרטים שגויים לא תוכל החברה להבטיח כי המוצרים יגיעו ליעד המבוקש.
 2. המחיר התקף להזמנה הינו המחיר שהוצג בעת השלמת תהליך ההזמנה באתר, כולל מסירת פרטי כרטיס האשראי.
 3. לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי, תבוצע בדיקה של פרטים אלו ע”י חברת האשראי. במידה והעסקה תאושר תשלח על כך הודעה ללקוחות באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה באתר. במידה והעסקה לא תאושר ע”י חברת האשראי, יקבלו הלקוחות הודעה מתאימה על כך והם יתבקשו למסור אמצעי תשלום אחר.
 4. פרטי ההזמנה כפי שיוזנו בטופס ההזמנה ורישום העסקה יהוו ראייה לנכונות דרך הפעולה.
 5. אישור פעולת הרכישה מותנה בכך כי המוצר קיים במחסני האתר במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אף אם לא צוין כי המוצר אינו נמצא במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, אזי ככל שיתברר כי הוא אינו נמצא במלאי, לא יהיה מחויב האתר במכירת המוצר בפועל, ולרוכשים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכשים ו/או לצד ג’.

האמור הינו בכפוף לכך שהחברה תשיב ללקוחות כל סכום ששילמו בגין אותה הזמנה במידה ואכן שילמו, ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע.

 1. יש לציין כי קיימים מקרים בהם אף כי צוין שהפריט נמצא במלאי, הוא אינו במלאי ולא ניתן לספקו. במקרים אלה תבוטל העסקה וללקוחות לא תהיה טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוחות.
 2. החברה רשאית לא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. החברה ו/או מי מטעמה לא תהיו אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמשים ו/או לגולשים ו/או למזמינים ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה ועל פי תנאי והוראות השימוש המצורפים לכל מוצר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 4. בכל מקרה לא יישא האתר באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר. האתר לא ישא בכל אחריות לנזק עדיף ו/או תוצאתי.
 5. האתר אינו אחראי לשימוש שיעשו הלקוחות ו/או המזמינים במוצרים המוזמנים שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או האתר לרבות כל שימוש אחר בפריטים.

שימוש במידע

 1. החברה משתמשת במידע שהיא אוספת, בין היתר, לצורך:
 • תפעול שירותי החברה ופיתוחם וכן שיפור השירותים והתכנים המוצעים על-ידי החברה, יצירת שירותים או תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים או ביטול שירותים או תכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית;
 • התאמת התוכן המוצג לך לתחומי ההתעניינות שלך;
 • שליחת הודעות בדואר אלקטרוני, במסרונים (SMS) או בכל דרך אחרת, כדי להודיע לך, למשל, על שינויים בשירותי החברה;
 • שליחת מידע שיווקי ופרסומי לרבות משלוח הצעות מסחריות (בכפוף לכל חוק רלוונטי), בין אם מדובר במידע של החברה ובין אם במידע שהחברה מקבלת ממפרסמים אחרים. בכל עת עומדת בפניך האפשרות לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור, בפניה בכתב לחברה;
 • יצירת קשר אתך במקרה הצורך;
 • תיעוד התקשורת אתך, בין היתר, כדי לסייע בפתרון בעיות שאתה עשוי להיתקל בהן;
 • ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מבלי להגביל, למפרסמים; 

וכן , כל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון.

 

קבצי Cookie

 1. קוקיות הינן קבצים קטנים המכילים מידע הנשלחים אל הדפדפן או מכשיר הקצה שלך בעת ביקור באתרים מסוימים או בעת שימוש ביישומונים מסוימים. קוקיות עשויות להכיל פרטי מידע שונים, ביניהם מידע בדבר העדפותיך כמשתמש ופעילות שביצעת באתר או ביישומון. אנו משתמשים במידע שאנו אוספים באמצעות קוקיות לצורך תפעול שוטף של שירותי החברה, לאימות פרטים ואבטחת מידע וכדי לשפר את חווית המשתמש והאיכות הכוללת של השירותים שאנו מציעים.
 2. אתה יכול בכל עת לחסום או למחוק את הקוקיות על ידי שינוי ההגדרות במכשיר הקצה באמצעותו אתה עושה שימוש באתר החברה או ביישומון כך שידחה את כל קבצי הקוקיות או שיודיע לך כאשר קובץ כזה נשלח אל מכשיר הקצה שלך. עם זאת, ככל שתעשה כן אזי חלק מהפעולות או השירותים שמציעה החברה עשויים שלא לפעול ללא אפשרות קבלת קוקיות וייתכן כי פרטיך האישיים לא ישמרו במכשיר הקצה ותידרש להזינם מחדש בעת ביקור חוזר באתר החברה או ביישומון.

מסירת מידע לצד שלישי

 1. החברה אינה משתפת מידע אישי ומידע שנאסף על פעולותיך תוך כדי השימוש בשירותיה (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית) ולא תעביר מידע זה לצדדים שלישיים למעט במקרים הבאים ובכפוף לתנאים המפורטים להלן:
 • התקבלה הסכמתך לכך;
 • במקרה בו מסירת המידע נדרשת לצורך טיפול בבקשתך להעברת כספים באמצעות שירותי צד שלישי (דוגמת כרטיס חיוב, חשבון בנק וכדומה) ולצורך כך על החברה להעביר מידע מתאים לחברות כרטיסי חיוב אחרות כסולקות ו/או לבנקים השונים ו/או לגורמים מתפעלים מטעמם או מטעם החברה ו/או לצדדים שלישיים אשר באמצעות שירותיהם תבוצענה העברות כספים כאמור ו/או לכל גוף מוסמך על-פי דין, לרבות לגופים כאמור המצויים מחוץ לישראל כולל במדינות שרמת השמירה על הפרטיות בהן שונה מזו הנהוגה בישראל.
 • במקרה בו נטלת חלק בפעילות תוכן של צד שלישי או בפעילויות משותפות לחברה ולצד שלישי, שאז יועבר לצד השלישי הרלוונטי המידע הדרוש לו לשם ניהול הפעילות הרלבנטית וליצירת או שמירת קשר אתך;
 • במקרים בהם נאפשר לך לשתף את חבריך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק (Facebook) בפעולות שתבצע באמצעות שירותי החברה, שאז הרשתות החברתיות עשויות להצליב את המידע הנ”ל עם המידע הקיים ברשותן דרך הפרופיל שלך ברשת החברתית;
 • לצרכים סטטיסטיים – אנו מספקים מידע אישי לגופים או חברות שאנו נותנים בהם אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי ההוראות שלנו ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלנו. ככלל, ככל שלא ניתנה הסכמתך למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטיים אינו כולל פרטים מזהים, אשר צפויים לאפשר לצד השלישי לזהות אותך;
 • אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או מידע אודותיך לצד שלישי ו/או אם הדבר יידרש, לדעת החברה, לצורך ו/או במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו, בינך או בין צד ג’ לבין החברה, ו/או במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי השימוש או תבצע, באופן ישיר או באמצעות גורם אחר, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, שאז תהיה החברה רשאית למסור את המידע לכל רשות מוסמכת; או

בכל מקרה בו קיים היתר ו/או חובה על-פי דין למסור את הפרטים.

 1. בנוסף, במקרה בו החברה תחליט להעביר את פעילותה (כולה או חלקה) לתאגיד אחר (להלן: “התאגיד הנוסף“) היא תהיה רשאית להעביר לתאגיד הנוסף את המידע שנאגר אודותיך במערכותיה או כל מידע סטטיסטי שנאסף על ידה ובלבד שהתאגיד החדש אליו יועבר המידע יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

סודיות המידע

 1. החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה למערכותיה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים בשירותיה. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. החברה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. חרף האמור, תיתכן פגיעה בסודיות המידע, עקב מקרים שאינם בשליטת החברה או הנובעים מכוח עליון או מפעילות זדונית של צד שלישי.
 2. החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם המידע יאבד, ייחשף או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור, ואתה מוותר על כל תביעה כאמור.
 3. מלוא המידע המוזן אל תוך האתר ומאגרי המידע מתוכם האתר שואב את המידע המוצג למשתמש מאוחסנים על גבי שרתים בישראל או בחו”ל.

שינויים במדיניות הפרטיות

 1. מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת. אם יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות שעניינם צמצום זכויותיך או שימוש שונה במידע האישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה באתר החברה, או בכל דרך סבירה אחרת.
 2. במידה ויקבע על ידי רשות או ערכאה מוסמכת שתנאי כלשהו מתנאי מדיניות הפרטיות אינו חוקי, אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי התנאי האמור יותאם לדרישות הדין, כך שתוכנו יהיה תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר למשמעות וכוונת התנאים המקוריים של מדיניות הפרטיות. ביטול או התאמה של סעיף ספציפי ממדיניות הפרטיות, בנסיבות המפורטות לעיל, לא יגרור אחריו פגיעה או שינוי ביתר הוראותיה ו/או בחלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

 

 1. השימוש בלשון זכר הנו לצורכי נוחות בלבד והכתוב מתייחס באופן זהה ושווה לבני שני המינים.

המידע הנאסף

 1. אנו אוספים סוגים שונים של מידע מתוך האתר או באמצעותו.
 2. מידע שסופק על ידי המשתמש – כאשר אתה משתמש באתר, כמשתמש או כמבקר, אתה רשאי על 
 3. פי שיקול דעתך הבלעדי אתה רשאי להזין נתונים אישיים. כמו כן, אנו אוספים נתונים מסוג זה. דוגמאות לנתונים אישיים כוללים שם, דוא”ל, מספר טלפון, פרטי חיוב ועוד. המידע נאסף בדרכים שונות, לרבות כאשר אתה נרשם לאתר, משתמש באתר, מפרסם מידע שלך, או פונה אלינו בדרך כלשהי. 
 4. מידע שנאסף באופן אוטומטי – כאשר משתמש או מבקר משתמש באתר, אנו רשאים לרשום באופן אוטומטי מידע מסוים. מידע שנאסף באופן אוטומטי עשוי לכלול כתובת IP או כתובת התקן אחרת או מזהה, דפדפן אינטרנט ו / או סוג התקן, התאריכים והשעות של הביקור, הגישה או השימוש באתר וכן מידע נוסף. כמו כן, אנו עשויים לאסוף מידע לגבי אינטראקציה של אורח או משתמש עם האתר ועם הודעות דוא”ל.
 5. ייתכן שתקבל את האפשרות לגשת לאתר או להירשם אליו באמצעות שימוש בשם המשתמש ובסיסמאות שלך עבור יישומים מסוימים המסופקים על ידי צד שלישי. בכך שאתה מאשר לנו להתחבר אל האתר המסופק על ידי צד שלישי, אתה מאשר לנו לגשת ולאחסן את שמך, כתובת דוא”ל, תאריך לידה, מין, עיר נוכחית, כתובת אתר של תמונת פרופיל ומידע אחר שהאתר צד שלישי מעמיד לרשותנו, וכן להשתמש בו ולחשוף אותו בהתאם למדיניות זו. עליך לבדוק את הגדרות הפרטיות שלך בכל אתר צד שלישי כדי להבין איזה מידע אתר זה מעמיד לרשותנו, ולבצע שינויים בהתאם. 
 1. כדי לשפר את השירותים שאנו מציעים לך, אנו עשויים להחליט להרחיב את היכולות של אתר זה לקבלת מידע על המשתמשים בעתיד. אנו נעדכן את מדיניות הפרטיות הזו עם שינוי שיטות העבודה שלנו, על מנת לוודא שאתה מודע להתפתחויות בתחום זה.
 2. יתכן שכדי להשתמש בשירותי החברה (באמצעות אתר החברה או בכל דרך אחרת) יהיה עליך להירשם כמשתמש. במסגרת ההרשמה אתה עשוי להידרש למסור מידע אישי כגון שם, דרכי התקשרות, כתובת דוא”ל, פרטי אמצעי תשלום ופרטים אישיים נוספים (להלן: “מידע אישי“) לא ניתן להירשם לשירותי החברה ללא מסירת הנתונים המבוקשים בשדות החובה. ייתכן והחברה תבקש ממך רק מידע אישי מסוים הנחוץ לשירות אליו נרשמת ובעת רישום לשירות אחר תתבקש למסור מידע אישי נוסף.
 3. בעת שימוש בשירותי החברה נאסף עליך מידע. חלק מהמידע עשוי לזהות אותך באופן אישי, כלומר שמך, כתובתך וכיו”ב. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. בין היתר, קיים מידע סטטיסטי ומצטבר. המידע יכול לכלול גם פרטים נוספים, כגון פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מידע אודות הדפדפן או המכשיר הנייד בהם עשית שימוש, מיקומך הגיאוגרפי ועוד. מובהר שלמרות שעל פי חוק אין חובה למסור לחברה את פרטיך האישיים, החברה לא תוכל לאפשר את שימושך בשירותיה אם היא לא תקבל אותם. פרטים אלו, כמו גם פרטי הפעולות שתבצע באמצעות שירותי החברה, יישמרו במאגר המידע של החברה.